Regulamin wyzwania z Syską

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu REWOLUCJA Z SYSKĄ zwanego dalej „Konkursem” i jest udostępniany na profilu facebook SYSKA- KREMY DOBRZE ZAMIESZANE, Instagramie thesyskacom na stronie internetowej www.thesyska.com.
 2. Organizatorem Konkursu jest MAGDALENA SZYCHOWSKA COSMETIC CONSULTING, ADRES ul.Sowińskiego 25, WARSZAWA, NIP: 7171596061, adres email: sklep@thesyska.com, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Za obsługę techniczną Konkursu w zakresie przyjmowania zgłoszeń, ich ewidencjonowania, a następnie wyłaniania zwycięzców Konkursu w oparciu o przepisy zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiada Organizator.
 4. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.

2. Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs rozpocznie się 10.01.2022 roku, a zakończy się 14.02.2022 roku o godzinie 23:59.
 2. Udział w Konkursie mogą wziąć jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, zamieszkują na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, oraz spełniają inne wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
 3. Uczestnik zgłasza chęć uczestnictwa w konkursie zgłaszając się do wyzwania wypełniając formularz na stronie: www.thesyska.com/wyzwanie-rewolucja-z-syska/
 4. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Z udziału w Konkursie wyłączeni są Pracownicy oraz Współpracownicy Organizatora, oraz członkowie ich rodzin.

3. Zadanie konkursowe i nagroda

 1. Zadanie konkursowe polega na tym, że należy motywować siebie i wypełniać kalendarz wyzwania oraz napisać krótką opinię o zauważonych efektach, a następnie przesłać opinię o zauważonych efektach wyzwania, na adres Organizatora tj.: sklep@thesyska.com
 2. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną opinię.
 3. Pod uwagę nie będą brane zgłoszenia niezwiązane z tematyką konkursu, odpowiedzi naruszające powszechnie  obowiązujące przepisy prawa lub normy społeczne i obyczajowe, jak również odpowiedzi, które mogą naruszać prawa lub dobra osób trzecich.
 4. Do dnia 20.02.2022 roku dwuosobowe Jury powołane przez Organizatora wybierze zwycięzców konkursu. Kryterium wyboru będzie interesująca forma wypowiedzi.
 5. Zwycięzcami konkursu zostaną trzy osoby wybrane przez organizatora, które otrzymają produkty SYSKA –Biomimic technology by Syska krem pod oczy – koncentrat 30ml o wartości 179,00 zł. Dodatkowo każdy uczestnik, który ukończy wyzwanie z Syską, otrzyma jednorazowy kupon uprawniający do 10% zniżki na kolejne zakupy w sklepie theSyska.com ważny przez kolejne 6 miesięcy. Organizator pokrywa koszt przesyłki nagrody dla zwycięzców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Nagroda w konkursie nie podlega wymianie na jej pieniężną równowartość.
 7. Zwycięzcy, otrzymają od Organizatora wiadomość za pośrednictwem e-maila z informacją o zwycięstwie w Konkursie. Zwycięzcy zostaną jednocześnie poproszeni o przesłanie tą
  samą drogą wiadomości z potwierdzeniem następujących danych – imienia i nazwiska oraz adresu, na który ma zostać wysłana nagroda.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

4. Reklamacje

 1. Wszystkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenie lub rozstrzygnięcia Konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: sklep@thesyska.com
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia.

5. Prawa autorskie

 1. Przesłanie przez Uczestnika odpowiedzi na zadanie konkursowe jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej do przesłanej opinii (zwanej dalej na potrzeby niniejszego paragrafu „Utworem”).
 2. Z chwilą przesłania odpowiedzi na zadanie konkursowe, Uczestnik udziela organizatorowi zgody na publiczne rozpowszechnianie Utworu w jakikolwiek sposób, w całości lub części, w szczególności w sieci Internet, a także wykorzystanie Utworu dla potrzeb promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych i reklamowych własnych oraz korzystanie z nich na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
uczestników konkursu REWOLUCJA Z SYSKĄ

 1. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest  MAGDALENA SZYCHOWSKA, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MAGDALENA SZYCHOWSKA COSMETIC CONSULTING z adresem głównego miejsca wykonywania działalności Sowińskiego 25, 01-105 Warszawa, w dalszej części zwany jako „Administrator”.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora, lub pytania dotyczące przysługujących Tobie uprawnień, możesz skontaktować się z Administratorem drogą pocztową na adres: MAGDALENA SZYCHOWSKA SOWIŃSKIEGO 25 LOK 108, 01-105 Warszawa.

 1. RODO

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu:
  a)uczestnictwa w konkursie REWOLUCJA Z SYSKĄ organizowanym przez Administratora w okresie od 10 stycznia do 14 lutego 2022 r.,
  b)w przypadku otrzymania nagrody, o której mowa w regulaminie konkursu REWOLUCJA Z SYSKĄ – w celu ogłoszenia zwycięzcy konkursu REWOLUCJA Z SYSKĄ i wydania nagrody,
  c)w celach związanych z ewentualnymi zapytaniami, reklamacjami lub roszczeniami związanymi z konkursem REWOLUCJA Z SYSKĄ – tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W innych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu określonym w treści zgody. 

 1. Źródło pozyskania danych osobowych:
  Twoje dane osobowe, tj. imię oraz adres e-mail są pozyskiwane z wypełnionego przez Ciebie formularza zgłoszenia do konkursu. Dane te są przekazywane do Administratora w momencie wzięcia przez Ciebie udziału w konkursie REWOLUCJA Z SYSKĄ.
 2. Informacje o odbiorcach danych osobowych.
  Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych:
  a)organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
  b)podmiotom wspierającym  Administratora w realizacji jego procesów biznesowych i operacyjnych, w tym podmiotom  przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora. Ponadto, w przypadku otrzymania nagrody, o której mowa w regulaminie konkursu REWOLUCJA Z SYSKĄ Twoje dane w zakresie imienia i nazwiska oraz fakt otrzymania nagrody mogą zostać upublicznione na profilu Administratora znajdującym się na portalu społecznościowym Instagram.
 3. Okresy przetwarzania danych osobowych.
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 powyżej, tj. przez okres realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności przez przewidziane w odrębnych przepisach okresy przedawnienia roszczeń.
 4. Profilowanie oraz zautomatyzowane  podejmowanie decyzji.
  Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji wywołujących dla Ciebie istotnych skutków.
 5. Prawa osoby, której dane dotyczą.
  W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
  a)prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 
  b)prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych, 
  c)prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), 
  d)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  e)prawo do przenoszenia danych, w tym prawo do przenoszenia danych bezpośrednio do innego administratora danych,
  f)prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać:

a)przesyłając wniosek na adres: MAGDALENA SZYCHOWSKA SOWIŃSKIEGO 25 lok 108, 01-105 Warszawa,

b)przesyłając wniosek drogą mailową na adres: sklep@thesyska.com

Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których możesz z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  W zakresie, w jakim udzielona została przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Tobie prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych.
  Administrator nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji  międzynarodowych.
Shopping Cart